Przewóz Osób i Bagażu - gryfbus_eu2

Przejdź do treści

Przewóz Osób i Bagażu

Regulamin
REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU
obowiązujący w Firmie Handlowo-Usługowej
„GRYF-BUS” Marek Adamus


Rozdział I – Przepisy ogólne

1. Firma Handlowo-Usługowa „GRYF-BUS” , zwana dalej Przewoźnikiem przewozi osoby i rzeczy według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Przewóz osób odbywa się autobusami spełniającymi warunki techniczne określone przez przepisy prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, według rozkładów jazdy podawanych do wiadomości publicznej.

3. Pasażer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu na przejazd lub przez samo zajęcie miejsca w autobusie.

4. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet (jednorazowy lub miesięczny), ważny na określony miesiąc lub dzień, godzinę i trasę przejazdu.

5. Żądania i wskazówki Kierowcy powinny być kierowane do Pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.

6. Kierowca obowiązany jest do udzielania na żądanie pasażera informacji dotyczących przewozu, w szczególności czasu odjazdu z przystanku, kierunku jazdy itp.

7. Pasażer odpowiada wobec Przewoźnika za szkody powstałe z jego winy wskutek zanieczyszczenia lub uszkodzenia pojazdu, innych osób oraz przedmiotów w pojeździe.

8. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy Pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy z tym biletem następnym pojazdem danego Przewoźnika.

9. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe wskutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowane: siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniami organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych władz i organów, na które nie ma wpływu.

10. Pasażerowie korzystający z przewozów, Kierowca autobusu oraz służby kontrolne zobowiązane są do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych.


Rozdział II - Przewóz osób

1. Należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat.

2. Podróżny jest obowiązany:

a) przed rozpoczęciem podróży nabyć bilet na przejazd u Kierowcy autobusu,

b) żądać wydania biletu płacąc za przejazd oraz sprawdzić czy jest on właściwy,

c) udokumentować i okazać każdorazowo Kierowcy, przysługujące mu uprawnienia do przejazdu ulgowego przed rozpoczęciem przewozu, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

d) przy każdorazowym wejściu do autobusu bez uprzedniego wezwania przez kierowcę, do okazania dokumentu uprawniającego do ulgi - w przypadku biletu ulgowego lub dokumentu tożsamości - w przypadku biletu normalnego oraz zarejestrowania biletu poprzez przyłożenie "EM-karty" (na ok. 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki. Karta jest ważna, gdy bileterka zaakceptuje daną kartę,

e) zachować bilet przez cały czas podróży i okazywać go na każde żądanie osób upoważnionych do kontroli oraz Kierowcy autobusu,

f) dołożyć należytej staranności, aby wsiąść do właściwego autobusu i wysiąść z niego na właściwym przystanku,

g) w przypadku zajmowania miejsca stojącego w czasie jazdy, podróżny obowiązany jest trzymać się uchwytów lub poręczy; Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niestosowaniem się do powyższego przepisu,

h) pokryć w pełnej wysokości straty poniesione przez Przewoźnika spowodowane przez siebie lub osoby pozostające pod opieką w czasie podróży,

i) stosować się do przepisów i komunikatów obowiązujących na terenie dworców, przystanków oraz w autobusie.

3. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu dozwolone jest tylko i wyłącznie na przystankach określonych w rozkładzie jazdy, po całkowitym zatrzymaniu autobusu.

4. Do obowiązków Kierowcy należy zatrzymanie autobusu na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy, kiedy pasażer sygnalizuje chęć wysiadania lub oczekuje na tym przystanku.

5. Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo, korzystając w razie potrzeby z pomocy organów porządkowych, usunąć z autobusu osoby:

a) odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem,

b) nietrzeźwe, zakłócające porządek, zagrażające bezpieczeństwu podróżnych i Przewoźnika, uciążliwe dla podróżnych,

c) utrudniające pracę Kierowcy autobusu, organom kontroli, zachowujące się nieodpowiednio, nie przestrzegające obowiązujących przepisów.

6. W autobusie zabrania się:

a) wsiadać i wysiadać w czasie jazdy lub podczas zatrzymanego autobusu poza przystankiem (nie dotyczy sytuacji awaryjnych),

b) zajmować miejsca w pobliżu Kierowcy w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu,

c) rozmawiać z Kierowcą w czasie jazdy,

d) otwierać drzwi autobusu w czasie jazdy oraz wychylać się poza jego obrys,

e) opierać się o drzwi podczas jazdy autobusu,

f) śmiecenia, zanieczyszczania i niszczenia urządzeń i wyposażenia wnętrza autobusu,

g) dawać nieuzasadnionego sygnału do zatrzymania lub odjazdu,

h) chodzić, wstawać, zmieniać miejsce podczas jazdy,

i) spożywania artykułów żywnościowych, picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i środków odurzających,

j) wyrzucać w trakcie postoju i jazdy autobusu jakichkolwiek przedmiotów i produktów spożywczych,

k) grać na instrumentach muzycznych, korzystać z radioodbiorników nie wyposażonych w słuchawki lub zakłócać w inny sposób spokój w autobusie,

l) wykonywać czynności mogące narazić współpasażerów na szkody i obrażenia.

7. Kierującemu autobusem podczas jazdy zabrania się prowadzenia rozmów, spożywania posiłków, palenia papierosów, korzystania z telefonu.

8. Kierowca autobusu ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób, niż wynosi liczba miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.


Rozdział III - Bilety

1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest bilet.

2. Przewoźnik prowadzi sprzedaż biletów:

- jednorazowych normalnych i ulgowych w wersji papierowej,

- miesięcznych normalnych i ulgowych w wersji elektronicznej (EM-Karta),

- okresowych w wersji elektronicznej (EM-Karta).

3. Bilety jednorazowe sprzedawane są w autobusach bezpośrednio u Kierowcy.

4. Bilety miesięczne sprzedawane są w punkach sprzedaży lub siedzibie Przewoźnika.

5. Informacja o punktach i terminach sprzedaży biletów miesięcznych zamieszczana jest pod koniec każdego miesiąca w autobusach i na stronie internetowej Przewoźnika - www.gryfbus.pl.

6. Bilety uprawniają do przejazdu w terminie wskazanym na bilecie.

7. Bilety miesięczne normalne i ulgowe sprzedawane są tylko na okres jednego miesiąca kalendarzowego (tj. od 01 do 30/31 danego miesiąca).

8. Bilety miesięczne i okresowe uprawniają do przejazdów wielokrotnych w relacji wskazanej na bilecie - (tam/powrót).

9. Bilet miesięczny i okresowy ważny jest z dokumentem tożsamości / innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość lub z dokumentem uprawniającym do ulgi.

10. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży biletu podróżny traci prawo do przejazdu i winien wykupić bilet ponownie.

11. Tylko w przypadku zgubienia lub kradzieży biletu miesięcznego Podróżnemu zostanie wystawiony duplikat, po zgłoszeniu tego faktu Przewoźnikowi.

12. Podróżny korzystający z biletu ulgowego zobowiązany jest posiadać dokument uprawniający do zniżki i okazać go na żądanie kontrolera i Kierowcy autobusu. W razie braku wyżej wymienionego dokumentu Podróżnego traktuje się jako jadącego bez ważnego biletu.


Rozdział IV – Przewóz bagażu

1. F.H-U "GRYF-BUS przewozi bagaże wyłącznie należące do Pasażerów oraz nie pobiera opłaty za przewóz bagażu.

2. Podróżny jest zobowiązany we własnym zakresie do oznaczenia swojego bagażu imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu.

3. Bagaż oddany do przewozu powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.

4. Podróżnemu zabrania się umieszczania samemu bagażu w luku bagażowym. Czynność tą wykonuje kierowca.

5. Podróżny jest zobowiązany poinformować Kierowcę o posiadaniu bagażu do umieszczenia w luku bagażowym i sprawować opiekę nad swoim bagażem do czasu przekazania bagażu Kierowcy.

6. Kierowca w pierwszej kolejności jest zobowiązany wykonać czynności związane z obsługą pasażerów (tj. wpuszczenie pasażerów do autobusów i pobranie należnej opłaty za przejazd) , a następnie wykonać czynności związane z umieszczeniem bagażu w luku bagażowym.

7. F.H-U "GRYF-8US" przewozi w pomieszczeniach bagażowych jedną sztukę bagażu o sumie wymiarów /długość, wysokość, szerokość/ nie przekraczającej 200 cm na oddającego ten bagaż pasażera Bagaże dodatkowe i ponadwymiarowe przewiezione zostaną w miarę możliwości.

8. Wewnątrz autobusu mogą być przewożone łatwe do przenoszenia przedmioty, stanowiące bagaż ręczny, które:

a) nie tamują przejścia, nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo,

b) są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach,

c) nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej powierzchni niż ta, którą podróżny ma do swojej dyspozycji na półce, nad zajmowanym fotelem lub pod nim.

9. Nadzór nad bagażem podręcznym należy Podróżnego.

10. F.H-U "GRYF-BUS" zastrzega sobie prawo odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (rowery, narty itp.), jeżeli Kierowca stwierdzi, że bagaż ten nie zmieści się do luku bagażowego, lub zagraża bezpieczeństwu przewozu pasażerów i ich bagaży.

11. F.H-U "GRYF-BUS" nie przewozi zwierząt.

12. W autobusie nie wolno przewozić:

a) przedmiotów mogących wyrządzić szkodę Podróżnym lub mieniu Przewoźnika i utrudniających warunki odbywania podróży,

b) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych i sanitarno-porządkowych, w tym: materiałów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych,

c) nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnioną funkcję),

d) przedmiotów wzbudzających odrazę.

13. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż Podróżnego zawiera rzeczy, których przewozić nie wolno, Kierowca ma prawo sprawdzić w obecności Podróżnego zawartość tego bagażu, a w razie potwierdzenia się podejrzeń - odmówić zabrania go do przewozu.

14. Po zakończonym przewozie Kierowca autobusu wydaje podróżnym rzeczy przewożone w schowku bagażowym.


Rozdział V - Odpowiedzialność z tytułu zaginięcia bagażu

1. F.H-U "GRYF-BUS" ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za bagaż, który pasażer przekazał Kierowcy autobusu do przechowania.

2. F.H-U "GRYF-BUS" nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym.

3. F.H-U "GRYF-BUS" nie odpowiada za bagaż podręczny, który Podróżny przewozi ze sobą chyba, że szkoda powstała z jego winy.

4. Przedmioty pozostawione w autobusie przez zapomnienie lub z jakichś innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością F.H-U "GRYF-BUS".

5. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika) oraz posiadające wartość naukową i artystyczną winny być przewożone jako bagaż podręczny.

6. F.H-U "GRYF-BUS" nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przewożonej gotówki, elektroniki, biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej, oddanych do przewozu w luku bagażowym.

7. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu wysokość odszkodowania dotycząca bagażu nie może przewyższać zwykłej wartości bagażu – maksymalnie 200 zł ( słownie: dwieście złotych) . Bagaż powyżej tej kwoty powinien być przez Pasażera ubezpieczony na jego koszt.

8. W razie utraty lub uszkodzenia bagażu należy niezwłocznie poinformować osobiście o tym fakcie Kierowcę, który kieruje pojazdem, w celu uzyskania potwierdzenia utraty lub uszkodzenia bagażu, a następnie dokonać zgłoszenia pisemnie na adres:

F.H-U "GRYF-BUS" Marek Adamus
Ul. Racławicka 35 32-200 Miechów
lub e-mail: gryfbus@onet.eu

9. Po odjeździe autobusu nie będą rozpatrywane reklamacje z tytułu utraty bagażu.

10. Z bagażem pozostawionym w autobusach F.H-U "GRYF-BUS" postępuje stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych oraz właściwych przepisów prawa przewozowego.

11. Jeżeli bagaż jest pozostawiony w autobusie Kierowca ma prawo otworzyć go w celu zbadania jego zawartości i ustalenia tożsamości właściciela rzeczy znalezionej.

12. Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.


Rozdział VI - Przepisy końcowe

1. Skargi, zażalenia i wnioski dotyczące realizacji rozkładów jazdy, zachowania się pracowników obsługi (Kierowca, Kasjer), korzystania z uprawnień do ulgowych przejazdów lub kwestii związanych z działalnością Przewoźnika należy składać na piśmie w firmie Przewoźnika.

2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa przewozowego i Kodeksu Cywilnego.
Wróć do spisu treści